logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pomoc społeczna

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i chcesz uzyskać pomoc społeczną, możesz się po nią zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach pomocy społecznej możesz uzyskać:

 • Jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie, w wysokości 300 zł na osobę

  • Pomoc może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który:

   • wjechał legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 r.,
   • deklaruje zamiar dalszego pozostania na terytorium naszego kraju,
   • został wpisany do rejestru PESEL.

  • Jak otrzymać jednorazową pomoc pieniężną: (od 1/06) wnioski będą przyjmowane przez pracowników socjalnych bezpośrednio w Ośrodkach Pomocy Społecznej (zgodnie z rejonizacją, tj. adresem zamieszkania obywatela Ukrainy), tj.: w
   - Dziale Pomocy Środowiskowej nr 1, ul. Czerkaska 22, tel.: 52 – 370 – 59 – 11;
   - Dziale Pomocy Środowiskowej nr 2, ul. Czerkaska 22, tel.: 52 – 339 – 06 – 40;
   - Dziale Pomocy Środowiskowej nr 3, ul. Czerkaska 22, tel.: 52 – 373 – 01 – 31;
   - Dziale Pomocy Środowiskowej nr 4, ul. Porazińskiej 9, tel.: 52 – 325 – 39 – 40;
   - Dziale Pomocy Środowiskowej nr 5, ul. Ogrodowa 9, tel.: 52 – 325 – 44 – 50;
   - Dziale Pomocy Środowiskowej nr 6, ul. Kapuściska 10, tel.: 52 – 325 – 98 – 70;

   w godzinach:

   - Poniedziałek od 7.30 do 15.00
   - Wtorek od 7.30 do 17.00
   - Środa od 7.30 do 15.00
   - Czwartek od 7.30 do 15.00
   - Piątek od 7.30 do 13.00
   W celu ustalenia właściwej rejonizacji zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny, pod adresem: mopsbydgoszcz.pl/ulice

  • Wzór wniosku znajduje się TUTAJ.
  • Pomoc będzie wypłacana na podstawie wniosku złożonego na piśmie przez osobę uprawnioną, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego albo osobę sprawującą faktyczną pieczę nad dzieckiem.
  • Pieniądze możesz przeznaczyć na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe.

 • Pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – skierowanie otrzymasz w Punkcie Obsługi MOPS.
 • Zasiłki pieniężne dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Punkt Obsługi będzie przyjmował Interesantów w robocze dni tygodnia, tj.:
  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00. Preferujemy kontakt osobisty. Kluczowym jest aby Beneficjent posiadał nadany numer PESEL

AKTUALNOŚCI na www.mopsbydgoszcz.pl

Świadczenia rodzinne:

Lista świadczeń rodzinnych, z których mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy:

 • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: Wsparcie finansowe dla rodzin, w których dochód nie przekracza 674 zł na osobę lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Miesięczna wysokość zasiłku zależna jest od wieku dzieci oraz przysługujących dodatków. Przy obliczaniu dochodu nie jest uwzględniany członek rodziny, który nie przebywa na terytorium RP. Wniosek może złożyć także opiekun tymczasowy dziecka. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł przyznawane, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Przy obliczaniu dochodu nie jest uwzględniany członek rodziny, który nie przebywa na terytorium RP. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP. Wniosek można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia rodzin dziecka. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Konieczne jest pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
 • Świadczenie rodzicielskie: Świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie przysługujące  przez okres 52 tygodni (lub więcej) od dnia porodu. Brak kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje, gdy osoba nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Świadczenie nie przysługuje osobom, którym za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP
 • Zasiłek pielęgnacyjny: Zasiłek przyznawany dla:niepełnosprawnego dziecka, osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia, osoby, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od dochodu rodziny, przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas zasiłek przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy: Zasiłek dla osób, które nie podejmują lub rezygnują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną. Przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby niepełnosprawnej w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP.
 • Świadczenie pielęgnacyjne: Materialne wsparcie osób, które nie zarobkują z powodu opieki nad osobą niepełnosprawną. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od dochodu rodziny, przysługuje w wysokości 2119,00 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas świadczenie przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP.
 • Dodatek mieszkaniowy: Może być przyznany osobom, które spełniają jednocześnie trzy warunki:
  1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
  2. średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 1 698,76 zł oraz w gospodarstwie jednoosobowym 2 265,01 zł;
  3. powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30%
  35m2 - dla 1 osoby + 30% = 45,5 m2
  40m2 - dla 2 osób  + 30% =  52 m2
  45m2 - dla 3 osób  + 30% = 58,5 m2
  55m2 - dla 4 osób  + 30% = 71,5 m2
  65m2 - dla 5 osób  + 30% = 84,5 m2
  70m2 - dla 6 osób + 30%, w przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywnie powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

  W celu ustalenia dodatku mieszkaniowego niezbędne jest złożenie wniosku potwierdzonego przez zarządcę budynku lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal oraz załączenie wymaganej dokumentacji (w tym dokumentu potwierdzającego dokonane opłaty
  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 • Stypendium szkolne i zasiłek szkolny: Uczniom zamieszkującym na terenie Miasta Bydgoszczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego wraz z zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym kontynuowanie nauki przez uprawnione dziecko. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu. Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 600 zł. Świadczenie przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy (od IX do VI) w kwocie 100 zł miesięcznie. Stypendium wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur, rachunków lub paragonów. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia ww. zdarzenia. Wysokość zasiłku jednorazowo wynosi maksymalnie 620 zł.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl