logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Program ochrony powietrzaW dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął cztery uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza (POP) w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla wszystkich stref województwa kujawsko – pomorskiego, w tym m.in. miasta Bydgoszczy.

Program stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska” określonego uchwałą Nr XXIII/339/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. i wskazuje na kontynuację działań naprawczych w nim zapisanych.

Konieczność uchwalenia nowych programów ochrony powietrza dla stref województwa kujawsko – pomorskiego wynika z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.). Powyższy przepis stanowi, że dla stref, w których są przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych.

Wyniki klasyfikacji stref województwa kujawsko-pomorskiego za 2021 rok, wykonanej przez GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska wskazują, że w aglomeracji bydgoskiej w 2021 r. przekroczono: średniodobowy poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i średnioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu. Natomiast nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, a więc dla tej substancji Program nie podlega aktualizacji.

Zapisy Uchwały weszły w życie 10 lipca 2023 r., a realizacja działań została zaplanowana:

  • w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 do końca 2026 roku,
  • w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu do końca 2028 roku.


Program ochrony powietrza jest dokumentem, który wskazuje istotne powody (źródła) wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza oraz określa skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie spowoduje poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r., poz. 845).

Program ochrony Powietrza dla aglomeracji bydgoskiej zakłada przede wszystkim:

  • redukcję emisji zanieczyszczeń ze źródeł małej mocy do 1 MW,
  • prowadzenie edukacji ekologicznej,
  • prowadzenie działań kontrolnych.


Integralną częścią POP jest Plan Działań Krótkoterminowych (PDK), który określa działania mające na celu:

  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów: dopuszczalnego, informowania lub alarmowego, albo w przypadku ich przekroczenia,
  • ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.


W przypadku ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia o tym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

Program ochrony powietrza związany jest też z prowadzeniem sprawozdawczości z realizacji programu. Roczne sprawozdanie za rok poprzedni przedkładane jest do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie do 15 lutego.