logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

W celu wygodniejszego potwierdzenia swojej niepełnosprawności osoba niepełnosprawna może wystąpić o wydanie jej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej.
Wymagane dokumenty
W celu uzyskania legitymacji wymagane jest:
1. Złożenie pisemnego wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (na obowiązującym druku);
2. Dołączenie kserokopii (oryginał do wglądu) ważnego orzeczenia:
- o stopniu niepełnosprawności,
lub
- orzeczenia o niepełnosprawności (osoba, która nie ukończyła 16 roku życia),
3.    Dołączenie 2 aktualnych zdjęć o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie dotyczy osób przed 16 rokiem życia)

Wpis symbolu przyczyny niepełnosprawności w „legitymacji osoby niepełnosprawnej” uzyskuje się na wniosek osoby niepełnosprawnej.
        

Gdzie należy składać wniosek i skąd można pobrać jego druk?
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
85-831 Bydgoszcz
ul. Toruńska 272
tel.: 52 340 15 13
fax: 52 341 94 20
e-mail: pzoon.bydgoszcz@mopsbydgoszcz.pl
www.mopsbydgoszcz.org.pl