logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Szansa na miejską dotację
Do 15 lutego trwa nabór wniosków o dotacje z Bydgoskiego Programu Wsparcia Renowacji Zabytków. Po rządowych cięciach w finansowaniu samorządów Miasto Bydgoszcz zabezpiecza na ten cel, tak jak w ubiegłym, roku pół miliona złotych.


Do 15 lutego 2023 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W tym roku na Bydgoski Program Wsparcia Zabytków możemy przeznaczyć tylko pół miliona złotych. Wynika to z wcześniejszych rządowych cięć w finansowaniu polskich samorządów. Zdecydowana większość tej kwoty trafi w formie dotacji  na prace konserwatorskie w budynkach nienależących do miasta.

Złożone wnioski do końca marca br. zostaną ocenione przez komisję z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ważnymi kryteriami oceny są między innymi wartość historyczna budynków, ich położenie oraz dodatkowe prace planowane przez inwestora. Ostateczną decyzję, w drodze uchwały, podejmuje Rada Miasta. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

W ubiegłym roku, dzięki miejskim dotacjom, prace przeprowadzone zostały w 3 obiektach: kamienicy przy ul. Śląskiej 11, narożnej kamienicy u zbiegu ul. Pomorskiej i Hetmańskiej oraz przy elewacji budynku przy ul. Gdańskiej 96.

W ostatnich latach, w celu rewitalizacji Starego Miasta, stosujemy cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie i nakazy remontów. Wprowadziliśmy również zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowaliśmy Stary Rynek i ulice wokół niego, restylizacji poddaliśmy mosty, przywróciliśmy historyczny wygląd ul. Cieszkowskiego, porządkowane są nośniki reklamowe, tworzymy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego chroniące zabytki, powołaliśmy też radę d.s. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty.

W tym roku zaplanowano także prace przy obiektach zabytkowych należących do miasta:

  • modernizacji gmachu Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta
  • odrestaurowaniu wrót śluz na Starym Kanale Bydgoskim (złożyliśmy wniosek o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie ochrony zabytków na 2023 rok)
  • remoncie dachu tzw. kasyna w Łęgnowie
  • remoncie wieży ciśnień na Szwederowie
  • przygotowana zostanie też dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia prac konserwatorskich w białym spichrzu przy ul. Mennica 2

W ubiegłym roku zakończone zostały prace w kilku innych obiektach zabytkowych m.in. kuczki w Starym Fordonie, przedszkolu w Opławcu.

Wniosek o dotację konserwatorską  do pobrania: TUTAJ