logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa Uniwersytecka. Ważne są tylko fakty
Przebieg trasy Uniwersyteckiej na Wzgórzu Wolności określono przed 40 laty. Wkrótce rozpocznie się budowa odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Glinki. Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydany został przez Urząd Wojewódzki rygor natychmiastowej wykonalności.


- Od kiedy planowana jest budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Glinki?

Trasa Uniwersytecka jest w dokumentach planistycznych od wielu lat, m.in. w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy z 1976 roku. Następnie powtarza się w innych opracowaniach m.in. w miejscowym planie zagospodarowania z 1997 roku. Trasa była też ujmowana we wszystkich studiach uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy od 1999 roku i we wszystkich jego kolejnych wersjach.

- Dlaczego przy nabywaniu niezbędnego terenu korzystamy ze „specustawy”, a nie zdecydowaliśmy się na rokowania z właścicielem nieruchomości?

- Specustawa zakłada pozyskiwanie pod kluczowe inwestycje publiczne niezbędnych gruntów w trybie uproszczonym (jednym aktem administracyjnym tj. decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozstrzygane są kwestie planistyczne, prawno budowlane ,podziałowe i związane z nabywaniem nieruchomości.)  Decyzja zatwierdza nowe podziały geodezyjne,  pozwala przejąć niezbędne nieruchomości oraz jest pozwoleniem na budowę. Natomiast wyceny nieruchomości dokonują niezależni rzeczoznawcy powołani przez Urząd Wojewódzki. Zgodnie z ich wyceną miasto wypłaci należne odszkodowanie. Warto podkreślić, że w momencie wydania nieruchomości o wciągu miesiąca od momentu kiedy decyzja ZRID stała się ostateczna kwota wypłacanego odszkodowania jest o 5 procent wyższa od wyceny rzeczoznawcy. Rezygnując z procedury ZRID w przypadku przedłużenia trasy Uniwersyteckiej musielibyśmy podjąć rokowania z właścicielami 50 działek. Wiele z nich ma więcej niż jednego właściciela. W takich przypadkach negocjacje mogłyby się znacznie wydłużyć .Natomiast przy braku porozumienia lub gdy stan prawny nieruchomości byłby nieuregulowany w celu nabycia niezbędnej nieruchomości  trzeba by było skorzystać z instytucji wywłaszczenia .- Czy miasto może pomóc przedsiębiorcy prowadzącemu tartak w znalezieniu nowej lokalizacji?

- Jesteśmy  gotowi wskazać różne lokalizacje, ale z takim wnioskiem musi wystąpić sam zainteresowany.  

- Czy  powiadomiliśmy właścicieli nieruchomości o planowanej inwestycji?

- Właściciele byli  szczegółowo informowani o procedurze „ specustawy drogowej” po otrzymaniu przez Urząd decyzji „ZRID”. Natomiast, ze współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Ujejskiego 44- przedstawiciele Miasta osobiście spotkali się w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji  w lipcu 2015roku. Podczas tego spotkania szczegółowo przedstawiono właścicielom  procedurę wynikającą z trybu „specustawy drogowej” zakresie nabywania nieruchomości i ustalania odszkodowań z tego tytułu. Właściciele  nie wyrażali zgody na zastosowanie przez Miasto, w stosunku do ich nieruchomości ,trybu „specustawy drogowej”. Żądali wykupu nieruchomości w trybie cywilno-prawnej umowy. Miasto na takie działanie nie wyraziło zgody ,bowiem uznało, iż nie można czynić wyjątków. Sprawę tej nieruchomości rozpatrywała Komisja Gospodarki Przestrzennej  w lutym  2016r przy udziale współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Ujejskiego 44. W styczniu 2014 przeprowadzone zostało wyłożenie projektu do publicznej wiadomości. Na tej podstawie powstał raport z przeprowadzonych konsultacji. O ich wyniku w maju 2014 roku informowało miasto, ZDMiKP oraz lokalne media.  Skutkiem przeprowadzonych konsultacji było wprowadzenie wielu zmian projektowych.


Czy brak ostatecznej decyzji ZRID oznacza, że Bydgoszcz nie wykorzysta środków unijnych dedykowanych na inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego?


- Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone  w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (poza pulą wydzieloną na ZIT) i wynoszą około 34 mln zł. Ogólna pula środków przeznaczona dla miast prezydenckich (powiatów grodzkich) w województwie kujawsko-pomorskim na rozbudowę dróg wojewódzkich została podzielona proporcjonalnie do liczby mieszkańców tych miast. Decyzji ZRID został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Środki przeznaczone z funduszy europejskich na realizację niniejszej trasy zostaną wykorzystane.