logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nieruchomość sprzedana w pierwszym przetargu
Za kwotę 10.100.000 zł netto miasto sprzedało nieruchomości gruntowe przy ul. Chopina/Ogińskiego. Teren po dawnym lodowisku zdecydował się nabyć inwestor z regionu.

Nieruchomość przy ul. Ogińskiego to prawie 1,5 ha.

Pierwszy i jedyny przetarg ustny nieograniczony odbył się w poniedziałek, 12 grudnia br. Cena wywoławcza za teren o powierzchni 1,4959 ha wynosiła 10 mln zł + VAT. Jedynym uczestnikiem przetargu był ostateczny nabywca. Sfinalizowanie przetargu poprzez podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nastąpi w pierwszym kwartale 2017 r.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do rozpoczęcia (uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) inwestycji budowy zgodnie z warunkami ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie dwóch lat od dnia podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Ponadto, miasto zastrzegło w zapisach przetargowych, że zakończenie inwestycji musi nastąpić maksymalnie trzy lata od dnia uzyskania decyzji zezwalającej na budowę.

Dodatkowo, inwestor został zobowiązany przez miasto do uzyskania pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w zakresie formy architektonicznej projektowanej zabudowy.

Niedotrzymanie terminu rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji oznaczać będzie naliczenie przez miasto kary umownej w wysokości 50.000 zł za każdy pełny miesiąc zwłoki. Ponadto, jak zapisane zostało w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy zezwalającej na sprzedaż gruntu, miasto zastrzegło sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz prawo pierwokupu w przypadku zbycia nieruchomości.

Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podstawowe przeznaczenie nieruchomości to teren sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej z możliwością rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw. i przeznaczeniu uzupełniającym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.