logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Perspektywa finansowa 2014-2020Projekty realizowane przez Miasto Bydgoszcz:

Wsparcie potencjału administracyjnego  IP ZIT na lata 2014-2020 w roku 2022

Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF

Rewitalizacja Bulwarów Brdy

Edu(R)Ewolucja 3

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 4

Konkurs Grantowy „Cyfrowa Gmina”

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy

Zadanie planowanie

Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy (SCWEW)

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – Etap I, część II – nabrzeża

Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy

Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy

Termomodernizacja Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy

Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy

Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy

Akcja - kwalifikacja 4

Akcja - kwalifikacja 3

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Focha w Bydgoszczy

Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy

Edu(R)Ewolucja 2

Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej „Marzenia”

Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego

Pomagamy skutecznie

Bydgoskie Żłobki Plus 2019

Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Akademia Przedszkolaka III

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne

reGENERATOR UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy

Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Akademia Przedszkolaka II

Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy

Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku

Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy

Dzisiaj staż, jutro praca

Edu(R)Ewolucja

Modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Rozbudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy

Akcja - kwalifikacja 2

Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I

Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze

Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy

Spełnimy Twoje zawodowe marzenia

Akademia przedszkolaka

Lepsze jutro

Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego

Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy – I etap

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy

Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane

Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy - Zgłaszanie nieprawidłowości - więcej informacji TUTAJ

Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1 - Zgłaszanie nieprawidłowości - więcej informacji TUTAJ

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych

Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej

Budowa bus pasa w ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy - Zgłaszanie nieprawidłowości - więcej informacji TUTAJ

Budowa bus pasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II

Budowa bus pasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2

Akcja-kwalifikacja

Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

Bydgoskie Żłobki Plus

Witalni

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - Zgłaszanie nieprawidłowości - więcej informacji TUTAJ

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej

EduAkcja w technikach

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I

Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36

Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy - Zgłaszanie nieprawidłowości - więcej informacji TUTAJ

Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza - Zgłaszanie nieprawidłowości - więcej informacji TUTAJ

Rodzina w Centrum

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4

Czas na staż

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Doskonalenie zawodowe w praktyce

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy

Projekty międzynarodowe - więcej informacji TUTAJ