logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Brak pomysłu rządu na rozwiązanie problemów Zachemu. Prezydent i Rada Miasta po raz kolejny apelują o realne działania
Koszty remediacji terenów zdegradowanych po byłych Zakładach Chemicznych ZACHEM szacowane są nawet na 4 miliardy złotych. Pomysłem rządu na przeciwdziałanie zagrożeniu związanemu z przedostaniem się zanieczyszczeń do Wisły jest przekazanie tych terenów miastu, bez zapewnienia pieniędzy. Prezydent i Rada Miasta jednoznacznie sprzeciwiają się takim pozorowanym rozwiązaniom.


Miasta wskazane w projekcie ustawy już w styczniu br. utworzyły zespół ds. współpracy w sprawie ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. . Zespół wypracował wspólne stanowisko przekazane do ministerstwa. Propozycją zespołu było m.in. opracowanie wieloletniego programu finansowania.

Projekt ustawy, który znalazł się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów nie wskazuje jednoznacznie, skąd będą pochodzić pieniądze na remediację tego obszaru. Od 2008 roku w Polsce działania związane z zapobieganiem szkód w środowisku i ich naprawie podejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
Na wrześniowej sesji rady miasta, bydgoscy radni poparli stanowisko prezydenta, które skierowane zostało Ministerstwa Klimatu w sierpniu br.

Główne zarzuty do projektu ustawy:

  1. Brak możliwości przejęcia zadań wskazanych w założeniach jako zadań własnych gminy z uwagi, iż są to działania wymagające znacznych nakładów na przestrzeni wielu lat. Samorządy nie dysponują środkami na zapewnienie wkładu własnego.
  2. Nieakceptowalne i niezrozumiałe jest wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za poprawę stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, w tym dokonanie kompleksowej oceny terenu oraz zobowiązanie do zapewnienia funkcjonowania instalacji i urządzeń ochrony środowiska, które powstały w związku z wykonywaniem projektu – wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
  3. Organy gminy nie są przygotowane na zarządzaniem rekultywacją wielkoobszarowych terenów zanieczyszczonych.
  4. Zarządzanie remediacją obszaru pozachemowskiego przekracza możliwości organizacyjne i finansowe gminy.
  5. W założeniach do projektu ustawy, z niezrozumiałych powodów pominięto rolę administracji rządowej (GIOŚ, RDOŚ) w procesie określenia warunków remediacji i przeprowadzenia działań remediacyjnych. Obecnie obowiązujące przepisy ustanawiają regionalnego dyrektora ochrony środowiska jako organ odpowiedzialny za uzgadnianie warunków prowadzonych działań, jak również za ich prowadzenie.

Apel Rady Miasta znajduje się TUTAJ: